ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
& ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ

Η ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων θα διασφαλίσει ότι είστε ορθά ενημερωμένοι σχετικά με την επιχείρησή σας, βοηθώντας σας έτσι στη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων, στην αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας και στη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Όποιο και αν είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας, οι ειδικοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν.

  • Καταγραφή των συναλλαγών της εταιρείας και τήρηση μηχανογραφημένων λογιστικών βιβλίων.
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
  • Προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων ταμειακών ροών.
  • Προετοιμασία των ετήσιων υποχρεωτικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
  • Ετοιμασία ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.